Vinos la bodega - Twitter Vinos la bodega - Facebook
Bestellen via de website is op dit moment niet mogelijk. Bestellen? mail ons: info@vinoslabodega.nl.

Algemene Voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden in pdf formaat te downloaden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vinos la Bodega, handelend onder de handelsnaam Vinos la Bodega en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen met inschrijfnummer 50764918.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Vinos la Bodega behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen.

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
2. Levering
3. Prijzen/betalingen
4. Zichttermijn/herroepingsrecht
5. Gegevensbeheer
6. Garantie/klachten
7. Aanbiedingen
8. Overeenkomst
9. Afbeeldingen en specificaties
10. Overmacht
11. Aansprakelijkheid
12. Eigendomsvoorbehoud
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.Algemene voorwaarden.
Algemene Voorwaarden van Vinos la Bodega, gevestigd te Haren
Versie geldig vanaf 01-04-2012
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en handelstransacties van Vinos la Bodega. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Vinos la Bodega. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vinos la Bodega behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Vinos la Bodega erkend.
1.4 Vinos la Bodega garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Vinos la Bodega bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Vinos la Bodega zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Vinos la Bodega geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Vinos la Bodega levert haar producten alleen in Nederland. Afleveradressen buiten Nederland kunnen niet worden geaccepteerd.

3. Prijzen / Betalingen
3.1 Alle prijzen op de site zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Indien u niet binnen 7 dagen betaald heeft, is Vinos la Bodega gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Voor alle bestellingen geldt dat bestelde artikelen pas definitief verzonden worden als het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Vinos la Bodega is bijgeschreven.
3.6 Mocht er sprake zijn van een overduidelijke foutieve (lage) prijsstelling van producten of diensten, d.w.z. daar waar de consument er naar alle redelijkheid en met gezond verstand vanuit mag gaan dat dit een fout betreft, dan kan Vinos la Bodega niet worden gehouden aan nakoming van de leveringsverplichting. Expliciet is dit bijvoorbeeld het geval bij prijstellingen van wijn beneden de € 2,00 per fles of van het niet in rekening brengen van transportkosten volgens de bezorgkosten tabel.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Vinos la Bodega heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Vinos la Bodega De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Vinos la Bodega er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die volgens specifieke bestelling / opdracht van de consument zijn samengesteld, bijvoorbeeld geschenkverpakkingen, private label producten, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Vinos la Bodega dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Vinos la Bodega. Vinos la Bodega houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Vinos la Bodega respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Vinos la Bodega maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie / klachten
6.1 Vinos la Bodega garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen die aan de producten worden gesteld.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, in slechte staat of gebroken is, dan dient de afnemer (alvorens eventueel over te gaan tot terugzending aan Vinos la Bodega) deze gebreken onmiddellijk, terstond en binnen 7 werkdagen schriftelijk te melden aan Vinos la Bodega. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Vinos la Bodega gegrond worden bevonden, zal Vinos la Bodega naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Vinos la Bodega en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten. Iedere aansprakelijkheid van Vinos la Bodega voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Vinos la Bodega in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten heeft gemanipuleerd en/of bewerkt. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Vinos la Bodega en/of algemeen bekende voorschriften en adviezen ten aanzien van wijnproducten zijn behandeld en opgeslagen

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld en gelden immers slechts zo lang de voorraad strekt.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Vinos la Bodega zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Vinos la Bodega slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Vinos la Bodega gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Vinos la Bodega kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte., e.e.a. zoals ook verwoord in art. 3 lid 6.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Vinos la Bodega en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Vinos la Bodega op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Vinos la Bodega behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling of onder rembours.
8.3 Bij weigering van rembourszendingen is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzendkosten en rembourskosten te vergoeden aan Vinos la Bodega.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Vinos la Bodega gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Vinos la Bodega is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Vinos la Bodega alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Vinos la Bodega behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vinos la Bodega gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Vinos la Bodega bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Vinos la Bodega is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmatig gebruik van alcohol bevattende dranken, nog voor het onstaand van schade in welke vorm dan ook door het gebruik van de producten en deelname aan het verkeer.
11.2 Vinos la Bodega levert geen alcohol houdende producten aan minderjarigen. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u meerderjarig bent en dat u de bij Vinos la Bodega gekochte alcoholhoudende producten niet ter beschikking zult stellen aan minderjarige personen. Vinos la Bodega aanvaard wat dit betreft ook geen enkele aansprakelijkheid.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door Vinos la Bodega aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijven eigendom van Vinos la Bodega zolang de afnemer de vorderingen van Vinos la Bodega uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Vinos la Bodega wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Vinos la Bodega geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vinos la Bodega of een door Vinos la Bodega aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Vinos la Bodega haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Vinos la Bodega onmiddelijk en zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Vinos la Bodega

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.